โครงงานคุณธรรม โครงงานคุณธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม

 โครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม

ชื่อโครงงานคุณธรรม ………………………………………………………………………..  ชื่อโครงงาน (สั้น กระชับ ได้ใจความ)

ผู้รับผิดชอบ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ………………………………………………………………………………………….

ครูที่ปรึกษา       1. ………………………………………………………………….

  2.  ………………………………………………………………..

ที่มาและความสำคัญของปัญหา (บอกเหตุและผลของการทำโครงงาน)

1. ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. สาเหตุของปัญหา (อาจมากกว่า 1 สาเหตุ) (ปัญหาที่เกิดนั้น เพราะอะไร)

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. วัตถุประสงค์ที่ทำโครงงาน วัตถุประสงค์ (ทำเพื่ออะไร เน้น K P A)

1………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………

4. เป้าหมายเชิงปริมาณ     

นักเรียนชั้น …………………… จำนวน   …………. คน

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ……………………………………………………………………..

  • เป้าหมายระยะสั้น ………………………………………………………………….เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา  6  เดือน)
  • เป้าหมายระยะยาว ………………………………………………………………..เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา  12  เดือน) 

5. วิธีแก้ปัญหา (วิธีที่ทำให้ปัญหาหมดสิ้นไป ต้องสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาและวัตถุประสงค์)

1. ………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………

6. หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน (ตรงกับหลักธรรม/คำสอน/พระราชดำรัส/พระราชดำริใด…ที่ทำให้งานสำเร็จ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ตัวชี้วัด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. วิธีการประเมิน  ……………………………………………………………………………. (มีวิธีการวัดอย่างไร ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด)….เป็นพฤติกรรมหรือการกระทำ

9. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ……………………………………………………………………. (ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวัดผล  ต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดผล)….เป็นเอกสาร

10. ช่วงเวลาในการประเมิน ………………………………………………………………. (จะวัดผลในช่วงเวลาใด  ต้องเหมาะสมกับลักษณะโครงงาน)

หมายเหตุ คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล “……………………………………………………….”

⬜ มารยามดี               ⬜   มีวินัย                ⬜   จิตอาสา                    ⬜   รับผิดชอบ

 คุณธรรมที่ต้องการ       (เลือกได้มากกว่า  1  คุณธรรม)

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการพัฒนา (ด้านคุณธรรม/จริยธรรม)

จากการพัฒนานักเรียนตามโครงงาน ………………………………………………………..พบว่านักเรียนมีการพัฒนา (คุณธรรม/จริยธรรม) ดังนี้

 ตัวอย่าง

ก่อนการดำเนินโครงงาน/กิจกรรมหลังการดำเนินโครงงาน/กิจกรรม
1. การแต่งกายผิดระเบียบ  1. นักเรียนแต่งกายถูกตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. นักเรียนแต่งกายตรงกับตารางเรียน
2. การดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่  ขาดความรับผิดชอบ  ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ขยะไม่ถูกจัดการ ฯลฯ2. นักเรียนดำเนินการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบมากขึ้น  ไม่ต้องควบคุมดูแลมากนัก

ปัญหา/อุปสรรค์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ร่องรอย/หลักฐาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…เราจะช่วยกัน…สร้างคนดี…ให้แก่บ้านเมือง… 

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.02 KB
 โครงงานคุณธรรม
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.25 KB
โครงงานคุณธรรม
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.43 KB
โครงงานคุณธรรม
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.94 KB
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 MB

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *