วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยโรงเรียนวัดเล่าเต่า

1. สภาพทั่วไป

โรงเรียนวัดเล่าเต่าตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.เพชรบุรีนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8 คน นักเรียน 179  คน มีอาคารเรียน 2 หลัง 

อาคารประกอบ 2 หลัง โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม มักมีน้ำท่วมขัง ยากต่อการดูแล

ทำความสะอาด โรงเรียนวัดเลาเต่าอยู่ในเขตชุมชน ใกล้กับวัดเลาเต่า และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลห้วยพระ นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน และรับจ้างทั่วไป  โดยนักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว เช่น พ่อแม่แยกทาง

2. ปัญหา

1.สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้

2.นักเรียนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด

3.รักเรียนขาดระเบียบวินัย

4.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม

รักสะอาด มีวินัย เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โมเดลในการขับเคลื่อน

5. โครงงานคุณธรรม

1.โครงงานแยกขยะ 

2.โครงงานรองเท้าเข้าแถว

3.โครงงานกระดาษหน้าเดียว

4.โครงงานประหยัดน้ำประหยัดไฟ

5.โครงงานปุ๋ยหมักธรรมชาติ

6.โครงงานเต่าหรรษา

7.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

8.กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาด

6. วิธีดำเนินการ

1 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน

2 ลงมือปฏิบัติ

3 ตรวจสอบ ประเมินผล

4 ปรับปรุงแก้ไข

7. ผลการดำเนินงาน

1.สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้

2.นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด

3.รักเรียนมีระเบียบวินัย

4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวัน

8. ความภูมิใจที่เกิดขึ้น

ได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” จาก นางพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]