วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง รายงานโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียน

รายงานโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนครั้งที่๑

ประจำภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโจรกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต

1. ชื่อโครงงาน 

อนาคตสดใสด้วยการออม

2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน (รายกลุ่ม)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

3. ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวพลอยไพลิน  นามวงค์ 

4. ปัญหา (ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ)

นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนจำนวนมากจึงทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยบ้างก็ทำเงินหล่นหายทำเงินและแบ่งเงินให้เพื่อนๆ 

5. สาเหตุของปัญหา

นักเรียนใช้เงินฟุ่มเฟือยและไม่รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้มา

6. วิธีแก้ปัญหา

1. ให้นักเรียนออมเงินทุกคนในทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของการใช้เงินและครูบอกประโยชน์และข้อดีของการออมเงินแก่นักเรียน

2. ให้ผู้ปกครองช่วยบอกประโยชน์ของการออมเงินแก่บุตรหลานอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะออมเงิน

7. วิธีการประเมินผล

จัดทำแบบบันทึกการออมเงิน

8. คุณธรรมเป้าหมาย

ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการออมและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ตารางบันทึก/ตารางประเมินโครงงาน

เดือนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ออมคิดเป็นร้อยละหมายเหตุ
มิถุนายน3838100
กรกฎาคม3838100
สิงหาคม3838100
กันยายน3838100

10. สรุปการดำเนินงาน

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ออมเงินทุกคนนอกจากนี้ยังได้รู้จักการอดออม ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า และประหยัดและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

11. ปัญหา/อุปสรรค

นักเรียนบางคนไม่ยอมออมเงิน

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

บอกประโยชน์ของการออมเงินและแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นนักเรียนออมเงินอีกทางหนึ่ง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.2]
1 ความคิดเห็น

เยี่ยมครับ