วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

แจก PLC เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 เล่ม

แจก PLC เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 เล่ม

PLC : Professional Learning Community

PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง

แจก PLC เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 เล่ม

(เล่มที่ 1) (เล่มที่ 2) (เล่มที่ 3) (เล่มที่ 4) (เล่มที่ 5)
(คลิกรูปหนังสือเพื่อดาวน์โหลดทั้ง 5 เล่ม)

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!