วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

หน้าปกโครงงาน

10 ม.ค. 2022
4080

หน้าปกโครงงาน ปกนอก ปกสีฟ้า ตัวหนังสือสีดำ ตรงสันให้มี ชื่อหลักสูตร ชื่อผู้จัดทำ ชื่อเรื่อง และปีการศึกษา

ส่วนประกอบของโครงงาน 

 1. ปกโครงงาน  ประกอบด้วย

1.1 ปกนอก ปกสีฟ้า ตัวหนังสือสีดำ ตรงสันให้มี ชื่อหลักสูตร ชื่อผู้จัดทำ ชื่อเรื่อง และปีการศึกษา (ตามลำดับ) 

***ยังไม่ต้องทำปกนอก  จนกว่าโครงงานจะเสร็จสมบูรณ์***

1.2 ใบรองปก

1.3 ปกใน พิมพ์บนกระดาษ A4 ข้อความเหมือนปกนอก

 1. หน้าอนุมัติโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. สำหรับรายวิชาโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกแล้ว ต้องมีรายชื่อกรรมการสอบ  พร้อมลายเซ็นต์จริงของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 ให้จัดส่งโครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เล่ม 

 1. กิตติกรรมประกาศ
 2. บทคัดย่อ (เพียง 1 หน้ากระดาษเท่านั้น)
 3. สารบัญ (ในข้อ 1.2-7 ใช้อักษร ก-ฮ  และส่วนท้าย ตั้งแต่ข้อ 9 จนจบเอกสารใช้ตัวเลขอารบิค)
 4. สารบัญตาราง 
 5. สารบัญภาพ 
 6. บทที่ 1 บทนำ
 7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 8. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
 9. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
 10. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการและข้อเสนอแนะ
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก 
 13. ประวัติผู้จัดทำโครงงานพิเศษฯ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]