วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ในสังกัดสพป.สกลนคร เขต 1

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงาผลการประเมินตนเอง (SAR)ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาและการประเมินภายนอกต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพื่อนำไปศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น