วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ปกย้ายผู้บริหาร สามารถแก้ไขได้

05 ม.ค. 2022
2481

ปกย้ายผู้บริหาร สามารถแก้ไขได้

วันนี้ครูเชียงรายขออนุญาต แจกหน้าปกย้ายผู้บริหาร สามารถแก้ไขได้ ด้วย สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ย้ายคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการย้ายตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

ปกย้ายผู้บริหาร เมื่อทำเสร็จแล้วประกอบกับรูปเล่มสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี (การย้ายกรณีปกติ) เพิ่มเติม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตัวอย่าง ปกย้ายผู้บริหาร สามารถแก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ปกย้ายผู้บริหาร สามารถแก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]