วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

หน้าปกรายงาน บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขได้

27 ธ.ค. 2021
3381

หน้าปกรายงาน บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขได้

หน้าปกรายงาน บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขได้ ครูเชียงรายขอแบ่งปัน ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ JPG แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่ต้องขอสิทธิ์แก้ไขต้นฉบับ

หน้าปกรายงาน บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน

หน้าปกรายงาน-วpa
หน้าปกรายงาน วpa

ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกรายงาน
บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA
ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขได้ JPG PNG

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]