วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนครูเชียงราย                          

ที่                /2564                                    วันที่    24  พฤษภาคม  2565                          .                                                             

เรื่อง   ขออนุมัติแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                     .              

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงราย

ตามที่ข้าพเจ้านายครูเชียงราย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ว3125971 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนคาบ 2 คาบ/สัปดาห์ นั้น

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการตามหัวข้อที่โรงเรียนกำหนดและได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

        ………………………………………….

  (นายครูเชียงราย ดอทเน็ต)

        ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]