วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

กองบริการการศึกษา Academic services division

กองบริการการศึกษา Academic services division

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

การบริการการศึกษา มีความหมายอย่างไร …..ความหมายตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้มาโดยตลอด ขอนิยาม “การบริการการศึกษา” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานอื่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง (อ้างอิง www.gotoknow.org/posts/36733)

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน และให้บริการการจัดการศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของระบบ และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้หน่วยงาน และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

กองบริการการศึกษามุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สามารถประสานงาน และบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์

กองบริการการศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และบริการข้อมูลทางการศึกษา เพื่อช่วยการตัดสินใจของนักศึกษา และครูอาจารย์

พันธกิจ

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน และให้บริการการจัดการศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของระบบ และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้หน่วยงาน และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

กองบริการการศึกษา Academic services division

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]