วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ธงประจำกองลูกเสือเนตรนารี แห่งชาติ

เครดิตรูปภาพจาก www.flagvictory.com(สนใจซื้อธงคลิกเลย)

ธงประจำกองลูกเสือเนตรนารี แห่งชาติ

ธงประจำกอง
ธงประจำกองลูกเสือสามัญ
ทำด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทำด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน

ธงประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ทำด้วยผ้าสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทำด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน

ธงประจำกองลูกเสือวิสามัญ
ทำด้วยผ้าสีขาบ(สีน้าเงินเข้มหรือสีน้าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มี ครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ ตราบอกชื่อกลุ่มหรอื กองลูกเสอื ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปวชิระสีเงิน

ธงประจากองเนตรนารีสามัญ
ทำด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรง กลางมีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน

ธงประจำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ทำด้วยผ้าสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรง กลางมีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ ธรรมดา สีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน

ธงประจำกองเนตรนารีวิสามัญ
ทำด้วยผ้าสีขาบ (สีน้าเงินเข้มหรือสีน้าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุย สีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่ม หรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา สีเหลือง ขนาดพองาม ยอดคันธงทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระ สีเงิน

หมายเหตุ : ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือตรงกับเครื่องหมายสังกัดที่ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา และบอกเลขกลุ่ม/กอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]