วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ในสถานการณ์โควิด – 19 “New Normal”)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มี หน้าที่ดำนินการจัดกิจกรรมการประกดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไป ประกอบการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 “New Normal” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การจัดทำคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี รายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี รายละเอียด เกี่ยวกับเครื่องแบบผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ ลูกเสือ การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ พิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งช่วย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศในการจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี เข้าร่วมประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ผู้เชี่ยวขาญด้านการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนผู้บริหาร และคณะทำงานของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ นักเรียน รวมทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ให้ความร่วมมือในการสาธิตรูปแบบท่าต่างๆ ในการประกวด ณ ที่นี้ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัด กิจกรรมและการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยมี ระเบียบวินัย มีความสามัคคี และมีความสนใจ ความใสใจในกิจการลูกเสือมากขึ้น

1. เครื่องแบบลูกเสือ
2. เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
3. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย
4. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง
5. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร ชาย
6. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย
7. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง
8. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย
9. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง
10. เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ชาย
11. เครื่องแบบลูกเสือสมุทร ชาย
12. เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ชาย
13. เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย
14. เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]