วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอน พิธีเปิดประชุมกอง ของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ขั้นตอน พิธีเปิดประชุมกอง ของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกอง
ของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
แบบทุกคนมีอาวุธ
การชักธงชาติ ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. พิธีกรประจำวันเรียกแถวครึ่งวงกลม(สัญญาณมือ)
 2. สั่งจัดแถว-บิ่ง-ตามระเบียบพัก
 3. นัดหมายหมู่บริการชักธงชาติ 2 คน ,สวดมนต์ 1 คน, ร้องเพลงชาติ 1 คน
 4. พิธีกรสั่ง “กอง…ตรง” แล้วเชิญหมู่บริการออกมาชักธงชาติ 2 คน
 5. ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติ ฝากอาวุธ ว้กับเพื่อน วิ่งออกมายืนห่างจากเสารง 3 ก้าว ทำวันทยาหัตถ์
 6. คนทางขวามือก้วเท้าออกมาข้างหน้า 2 ก้าว แล้วชิดเท้า แกะงแล้วถอยหลังกลับที่เดิม ส่งเชือกให้คนทางซ้าย
  ให้คนทางขวาถือธงชาติไว้ ยืนตรงในท่าเตรียม
 7. พิธีกรสั่ง “กอง…วันทยาวุธ” กอง “กองเคารพธงชาติ…วันทยาวุธ” ให้คนนำร้องเพลงชาติ บำร้อง
 8. เมื่อร้องเพลงชาติจบ ลูกเสือ-เนตรนารีในแถว ทำวันทยาวุธอยู่ก่อน จนกว่าผู้ชักธง 2 คน กลับไปอยู่ในแถว
  พร้อมทำวันทยาวุธเรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่ง “เรียบอาวุธ”
 9. พิธีกรสั่ง”ถูกเสือ-เนตรพารี ถอดหมวก” ให้นำอวุธมาวางอยู่ระหว่างกลางของเท้าทั้งสองข้าง ปลายอาวุธพิง
  ไปทางไหล่ซ้ำย ถอดหมวก(ควรใช้มือขวาจับปีกหมวก) พบมมือ ให้ใต้หมวกหันไปทางซ้ายมือ หน้าเสืออยู่ด้านหน้า
  คนนำสวดภาวนานำสวดจนจบบท
 10. พีธีกรสั่ง “สงบนิ่ง” (ให้ถูกเสือนำมือซ้ำายทับมือขวาที่ถือหมวก กัมหน้าเล็กน้อยประมาณ ! นาที
 11. พีธีกรสั่ง “สวมหมวก” ลูกเสือสวมหมวกแล้วนำอาวุธกลับมาในท่าตรงตามเดิม)
 12. พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบพัก”
  การตรวจ (นายหมู่ตรวจ)

การตรวจตอนเปิดกอง จะตรวจเครื่องแต่งกาขหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่พิธีกรสั่ง เช่น เชือก หนังสือ สมุด เล็บ
การตรวจตอนปิดกอง จะตรวจเฉพาะเครื่องแต่งกายเท่านั้น และต้องเดินอ้อมหลัง

ขั้นตอนการตรวจ

 1. นายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กำกับ
 2. ก้าวออกมาข้างหน้า 3 ก้าว กลับหลังหัน
 3. รองนายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กำกับ วิ่งอ้อมหลังไปแทนที่นายหมู่ เพื่อทำหน้าที่นายหมู่แทน
 4. รองบายหมู่สั่ง “หมู่. ตรง วันทยาวุธ”
 5. รองบายหมู่เอามือลง ก้าว วออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ทำวันทยาวุธ
 6. รายงาน “หมู่. พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว ครับค่ะ” เอามือลง ถอยกลับที่เดิม ทำวันทยาวุธ แล้วสั่ง
  “เรียบอาวุธ”
 7. นายหมู่เริ่มตรวจ โดชตรวจตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ โดยทำการตรวจรองนายหมู่ก่อน เสร็จแล้ว
  ก้วเท้าไปทางขวาเพื่อตรวจสมาชิกคนต่อไป รองนายหมู่ก้วเท้ามายืนข้งนายหมู่ เพื่อคอยรับฟังคำแนะนำจากการตรวจ
  ของนายหมู่ จนกระทั่งถึงคนสุดท้าย
 8. รองนายหมู่เดินกลับไปยืนหัวแถว ไดยนายหมู่กลับไปยืนที่เดิมตรงกับรองนายหมู่
 9. รองบายหมู่สั่ง “วันทยาวุธ” กล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” โดยไม่ต้องก้าวออกมาจากแถว
 10. รองนายหมู่สั่ง “รียบอาวุธ -ตามระเบียบพัก”

ดาวน์โหลดขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกอง ของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.2]