วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง แผนการสอนภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น

ที่มา pubhtml5.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 รหัสวิชา จ30205
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง การกล่าวคำทักทายจำนวนเวลาที่สอน 2 ชั่วโมง
เรื่อง 你好!(สวัสดี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระสำคัญ

ในปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และกำลังเป็นภาษาที่ 3 ที่ทุกคนบนโลกให้ความสำคัญและนักเรียนให้ความสนใจที่จะศึกษามากขึ้น การเรียนภาษาจีนจำเป็นต้องการกล่าวคำทักทายของภาษาจีนและสามารถนำคำทักทายภาษาจีนไปใช้ได้ ซึ่งการที่จะสามารถนำภาษาจีนไปสื่อสารได้นั้น จำเป็นต้องรู้จักคำและประโยคการทักทายในภาษาจีน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนควรทราบแนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้( K – P – A )

ด้านความรู้(K)

1.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องคำศัพท์การทักทายของภาษาจีน

ด้านทักษะกระบวนการ(P)
1.นักเรียนสามารถพูดภาษาจีนในการทักทายบุคคลต่างๆได้

ด้านคุณลักษณะ(A)
1.นักเรียนมีวินัย
2.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
3.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้

มารถฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ต1.2.1 สาทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง การทักทาย กล่าวลาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต1.2.3 ละเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้1.เนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างแผนการสอนวิชาภาษาจีน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]