วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาษาไทย ครูผู้ช่วย65 เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง

ตัวอย่าง แนวข้อสอบภาษาไทย ครูผู้ช่วย 63 ข้อสอบภาษาไทย เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง

คลังข้อสอบ ภาษาไทย ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง เล่มเดียวจบ ครบ ละเอียด แบ่งตะลุยโจทย์ตามหัวข้อ

ข้อสอบจริง วิชาเอกภาษาไทย ปี2563 (สอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563)แนวข้อสอบจากการวิเคราะห์ ออกข้อสอบค่อนข้างครอบคลุมทั้ง 5 มาตรฐานการเรียนรู้ คือ
1. การอ่าน
2. การเขียน
3. การฟัง การดู การพูด
4. หลักการใช้ภาษาไทย **เน้น ๆ
5. วรรณคดีและวรรณกรรม **เน้น ๆซึ่งข้อสอบส่วนใหญ่จากการดูโจทย์คำถาม เนื้อหาจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้น ใครที่สอน ม.ต้น อยู่จะได้เปรียบ ระดับความยากง่าย ค่อนข้างชัดเจน มีทั้งข้อที่ยากสุด และข้อที่ง่ายสุด เชื่อว่าถ้าเป็นข้อที่ง่ายสุด เอกไทยทำได้ทุกคนแน่ แต่จะวัดกันข้อที่ยาก ข้อที่เป็นความจำ มีเพียงรู้กับไม่รู้ ไม่สามารถคาดเดาและวิเคราะห์ได้เลย

หลักภาษา เหมือนเดิมครับ มีประมาณนี้ ให้เข้าใจนิยาม และฝึกข้อสอบ เจอคำศัพท์บ่อยๆ จะคุ้นชินไปเอง ตรงนี้กอบโกยคะแนนได้เยอะเลยทีเดียว

ส่วนของวรรณคดีและวรรณกรรม วรรคทองหลายเรื่องที่ออกสอบ เช่น ลิลิตพระลอ เวนิสวานิช สุภาษิตพระร่วง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ ถามประเภทคำประพันธ์ ถามชื่อเรื่อง คนแต่ง ละครนอก ชนิดคำประพันธ์ ซีไรต์

แนวทางการอ่านหนังสือเน้นโอเน็ตภาษาไทยเป็นหลักและดูเนื้อหาวรรณคดี และวรรณกรรมที่ดังๆ ในสมัย ร.5 และ ร.6 จะออกข้อสอบถี่มาก และกวีซีไรต์ ออกทุกปี

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 63 ข้อสอบภาษาไทย

1. การเขียนในข้อใดมีลักษณะคล้ายการเขียนอธิบาย 
ก.การเขียนชี้แจง 
ข.การเขียนโต้แย้ง 
ค.การเขียนรายงาน 
ง.การเขียนแสดงความคิดเห็น 

2. เรื่องที่นำมาเขียนอธิบายควรมีลักษณะอย่างไร 
ก.เรื่องที่ทันสมัย 
ข.เรื่องที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ค.เรื่องที่น่าสนใจ น่ารู้ และต้องการคำอธิบาย 
ง.เรื่องที่ให้ความรู้ความคิดและนำไปปฏิบัติตามได้ 

3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเขียนอธิบาย 
ก.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ข.ใช้ถ้อยคำที่กระชับ รัดกุม 
ค.เขียนเรียงลำดับขึ้นตอนในการปฏิบัติ 
ง.เขียนโดยยกเหตุผลและมีตัวอย่างประกอบชัดเจน 

4. บุคคลใดเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามหลักการ 
ก.กุ้ง ไม่มีอคติในเรื่องที่เขียน 
ข.หอย เขียนเพื่อชักจูง เกลี้ยกล่อมผู้อื่น 
ค.ปู เขียนโดยใช้ข้อมูลในการนำเสนอได้ถูกต้อง 
ง.ปลา ต้องการเขียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดี 

5. ข้อใดแสดงว่า เลือกเรื่องที่เขียนรายงานศึกษาค้นคว้าไม่ถูกต้องตามหลักการ 
ก. นิด เลือกเรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ข. น้อง เลือกเรื่องที่ยังไม่มีผู้เขียน หรือยังไม่แพร่หลาย 
ค. นง เลือกเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ และมีประสบการณ์ 
ง. น้ำ เลือกเรื่องที่ผู้อ่านสนใจ เหมาะสมกับผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

6. การใช้ข้อมูลภาคสนามในการทำรายงานศึกษาค้นคว้าทำได้โดยวิธีใด 
ก. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมขุดค้นจากสถานที่จริง 
ข. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมจากสื่อที่มีความหลากหลาย 
ค. ผู้ทำรายงานจะต้องรวบรวมจากเอกสารที่ยังไม่มีการเผยแพร่ 
ง. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมขึ้นจากการทดลอง การสัมภาษณ์ สังเกต และอื่นๆ 

7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการศึกษาค้นคว้า 
ก. คำนำ
ข. สารบัญ 
ค. ภาคผนวก 
ง. กิจกรรมประกาศ 

8. ข้อใดเขียนบรรณานุกรมหนังสือเล่มได้ถูกต้อง 
ก. ธีรภาพ โลหิตกุล.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกขวัญข้าว.แพรวสำนักพิมพ์.2551 
ข. ธีรภาพ โลหิตกุล.(2551).จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว.กรุงเทพฯ:แพรวสำนักพิมพ์ 
ค. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสำนักพิมพ์.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว,2551. 
ง. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสำนักพิมพ์.2551.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว 

9. ถ้านักเรียนต้องการโครงงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ควรจะทำโครงงานประเภทใด 
ก. โครงงานที่เป็นการสำรวจ 
ข. โครงงานค้นคว้า ทดลอง 
ค. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น 
ง. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ 

10. ภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อโครงงาน ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. ใช้ภาษาเข้าใจงาน 
ข. ใช้ภาษาทันสมัย เร้าใจผู้อ่าน 
ค. ใช้ภาษาตรงไปตรงมา สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
ง. ใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน และใช้ถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้ง 

แนวข้อสอบภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่างข้อความนี้เลยครับผม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนวข้อสอบภาษาไทย วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ

เครดิต www.kruwandee.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]