วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ข้อสอบนักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย

05 ธ.ค. 2021
82

ข้อสอบนักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นเอก ประมวลปัญหา- เฉลย (๒๕๕๓-๒๕๖๓) ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านปัญหาเฉลย ข้อสอบธรรมสนามหลวงที่มีจำนวนข้อสอบมากและ ไม่ได้จัดเรียงหมวดหมู่ตาม เนื้อหาในหนังสือเรียน สามารถอ่านหนังสือไปพร้อมกับศึกษาแนวข้อสอบ สนามหลวงไปพร้อมกันได้ จึงได้จัดเรียงปัญหาเฉลยใหม่ ไดยปรับให้มีความ สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท ประกอบด้วยวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชา ธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ และวิชาวินัยมุข วิชาพระราชบัญญัติดณะ สงฆ์ โดยรวบรวมปัญหาเฉลยไว้ ๑๓ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕6 – พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้จัดทำหวังว่าผู้เข้าสอบธรรม สนามหลวง ระดับนักธรรมเอกจะได้ ประไยชน์จากการศึกษาคู่มือฉบับนี้ สามารถช่วยเสริมความเข้าใจและจดจำแนว การออกข้อสอบธรมสนามหลวง และใช้ติวก่อนเข้าสอบธรรมสนามหลวง เพื่อ ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบได้มากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวร พระพุทธศาสนาสืบไป ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย โดยเร็วพลันเทอญฯ

การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรม กำหนดสอบวันที่ ๑๕ – ๑๖ – ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันศุกร์ – เสาร์ -อาทิตย์ – จันทร์ ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน วันละ ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.0๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นโท และเอก กำหนดสอบวันที่ ๒๑ – ๒๒ – ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ แรม ๒ -๓ -๔-๕ค่ำเดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน วันละ ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐0 น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป กำหนด สอบวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๑๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชา วินัย ให้เวลาวิชาละ ๕- นาที พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ อนึ่ง การจัดโต๊ะเว้นระยะผู้นั่งสอบและการดำเนินการจัดสอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศสนามหลวง แผนกธรรมเรื่องการจัดสอบธรรมสนามหลวง และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนด อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดข้อสอบนักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 1 Average: 5]