วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 2564

03 ธ.ค. 2021
1782

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
Statistics, Research and Evaluation in Education
20302
หน่วยที่ 1-15
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]