วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

  • ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
  • ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
  • ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนอำนวยศิลป์จึงจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ที่มา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]