วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

หลักการจำแนก งบประมาณรายจ่าย ตามงบประมาณ

25 พ.ย. 2021
597

หลักการจำแนก งบประมาณรายจ่าย ตามงบประมาณ

ประเภทงบรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

 1. งบบุคลากร
 2. งบดำเนินงาน
 3. งบลงทุน
 4. งบเงินอุดหนุน
 5. งบรายจ่ายอื่น

 1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

  1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน
  รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน
  เช่น

  (1) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
  (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ
  (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

  1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึง
  เงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น
  (1)เงินคำตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ
  (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

  1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของ
  ส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

  1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
  พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายใน
  ลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงิน
  เพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ
 1. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะคำตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากง รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ทางราชการ

  2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
  กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

  (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจาก
  (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
  (4) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
  (5) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
  (6) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  (7) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
  (8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (9) ค่าสอนพิเศษและคำสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
  (10) เงินค่าตอบแทนการสอบ
  (11) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
  (12) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (13) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
  (14) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
  (15) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม http://www.plan.cmru.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]