วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ วPA ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่ล่าสุด

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ วPA ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่ล่าสุด ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ผู้ขอประเมินต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

  • ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน
  • ลักษณะสำคัญทางเทคนิค

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

  • ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มา หรือแรงบัลดาลใจในการจัดการเรียนรู้
  • ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

เพิ่มเติม
หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]