วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

โปรแกรมจัดตารางสอนสำหรับครู อาจารย์ ใช้งานง่าย

โปรแกรมจัดตารางสอน ได้ถูกจัดทำขึ้น จากแนวความคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับครูวิชาการ ที่จะต้อง เสียเวลาและใช้เวลามากในการบริหารจัดการ การจัดตารางสอน ให้กับครูทั้งโรงเรียน ยิ่งมีห้องเรียนจำนวนมาก และครู จำนวนที่ไม่สมดุลกัน ยิ่งบริหารจัดการได้ยาก และตรวจสอบช่ัวโมงว่าง หรือไม่ว่างของครูผู้สอนได้ยากเช่นกัน โดยลักษณะ เด่นของโปรแกรมที่จัดทาข้ึนน้ี คือ เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาบน Microsoft Office 2007 ซ่ึงเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว สามารถท่ีจะ นำไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกตัวท่ีมี Microsoft Office 2007 ได้ ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เสริม หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานกับ คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สะดวกในการจัดเก็บและนาไปใช้งาน

ปีการศึกษา 2556 งานวิชาการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้คิดโปรแกรมนี้ขึ้น และนามาใช้จัดการตารางสอนใน ภาคเรียนแรก โดยที่ไม่ต้องจัดทำตารางใส่กระดาษแผ่นใหญ่ และเขียนรายการต่างๆ ลงไป ซ่ึงวิธีน้ันเป็นวิธีที่ใช้กันมานาน และปัจจุบันยังใช้กันอยู่ หากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมกระทบถึงส่วนอื่นๆ จนทำให้ผู้จัดตารางสอนสับสน และ เสียเวลาในการบริหารจัดการพอสมควร จากการใช้โปรแกรมที่จัดทาข้ึนน้ี การชนหรือการทับซ้อนของคาบสอน จะไม่เกิดข้ึน เนื่องจากระบบจะเตือนและลบท้ิง เม่ือมีการใส่หรือจัดทับซ้อนคาบหรือชั่วโมง

โปรแกรมจัดตารางสอนสำหรับครู อาจารย์
ไว้จัดตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

ดาวน์โหลด
โปรแกรมจัดตารางสอน (1367 DOWNLOADS)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
ครูคอมแต่ไม่ได้สอนคอม เมื่อ 23/11/2021 17:27

ขอบคุณผู้พัฒนาครับ

ขอบแทนผู้พัฒนาเช่นกันครับผม