วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

แจกฟรี โปรแกรมจัดตารางสอน ใช้งานง่าย ไฟล์ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ winrar

โปรแกรมจัดตารางสอน ได้ถูกจัดทาขึ้น จากแนวความคิดที่ต้องการอานวยความสะดวกให้กับครูวิชาการ ที่จะต้อง เสียเวลาและใช้เวลามากในการบริหารจัดการ การจัดตารางสอน ให้กับครูท้ังโรงเรียน ยิ่งมีห้องเรียนจานวนมาก และครู จานวนที่ไม่สมดุลกัน ย่ิงบริหารจัดการได้ยาก และตรวจสอบช่ัวโมงว่าง หรือไม่ว่างของครูผู้สอนได้ยากเช่นกัน โดยลักษณะ เด่นของโปรแกรมที่จัดทาข้ึนน้ี คือ เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาบน Microsoft Office 2007 ซ่ึงเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว สามารถท่ีจะ นาไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกตัวท่ีมี Microsoft Office 2007 ได้ ไม่จาเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เสริม หรือไม่จาเป็นต้องใช้งานกับ คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สะดวกในการจัดเก็บและนาไปใช้งาน

ปีการศึกษา 2556 งานวิชาการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้คิดโปรแกรมนี้ขึ้น และนามาใช้จัดการตารางสอนใน ภาคเรียนแรก โดยที่ไม่ต้องจัดทาตารางใส่กระดาษแผ่นใหญ่ และเขียนรายการต่างๆ ลงไป ซ่ึงวิธีน้ันเป็นวิธีที่ใช้กันมานาน และปัจจุบันยังใช้กันอยู่ หากมีการแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ย่อมกระทบถึงส่วนอื่นๆ จนทาให้ผู้จัดตารางสอนสับสน และ เสียเวลาในการบริหารจัดการพอสมควร จากการใช้โปรแกรมที่จัดทาข้ึนน้ี การชนหรือการทับซ้อนของคาบสอน จะไม่เกิดข้ึน เนื่องจากระบบจะเตือนและลบท้ิง เม่ือมีการใส่หรือจัดทับซ้อนคาบหรือชั่วโมง

แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางสอน ใช้งานง่าย ไฟล์ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ winrar ให้แตกไฟล์ก่อน หลังจากนั้นก็สามารถลงใช้งานได้เลย หากชอบ รบกวนคอมเม้นตอบรับด้านล่างด้วยนะครับโปรแกรมจัดตารางสอน ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย จากแนวความคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับครูวิชาการ ที่จะต้องเสียเวลาและใช้เวลามากในการบริหารจัดการ การจัดตารางสอน ให้กับครูทั้งโรงเรียน ยิ่งมีห้องเรียนจำนวนมาก และครูจำนวนที่ไม่สมดุลกัน ยิ่งบริหารจัดการได้ยาก และตรวจสอบชั่วโมงว่าง หรือไม่ว่างของครูผู้สอนได้ยากเช่นกัน โดยลักษณะเด่นของโปรแกรมที่จัดทาขึ้นนี้ คือ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาบนโปรแกรม ซึ่งเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว สามารถที่จะนาไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้ ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เสริม หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สะดวกในการจัดเก็บและนำไปใช้งาน

เครดิตโปรแกรมจาก โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]