วันพุธ, 28 กันยายน 2565

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กันยายน 2564 พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่ https://www.scimath.org/ebooks

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]