วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

โหลดฟรี แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

สิ่งที่ครูควรรู้ก่อนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

การเขียนแผนการสอนเป็นภาระสำหรับครูผู้สอนทำให้ครูไม่อยากเขียนแผนการสอน   แต่สำหรับหลักสูตร 51  มีแนวทางให้ครูจัดทำหน่วยการเรียนเป็นหน่วยหลายๆคาบ  อนุโลมให้ครูทำแผนการสอนเป็นหน่วยได้     แต่สำหรับครูผู้สอนที่จะทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น  การทำแผนเป็นหน่วยใหญ่ๆนั้นคงไม่ได้  ดังนั้นครูลองมาศึกษาแนวการเขียนแผนการสอนหรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนลงมือเขียนแผนจริง

แนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

1.   ความหมายและกระบวนการจัดการเรียนรู้
1.1  แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง   แผนการสอนนั่นเอง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ค้นพบคำตอบหรือการกระทำด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรับรู้และนำกระบวนการไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง  ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น โดยครูคอยให้คำแนะนำและดูแลนักเรียน
1.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้   ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
1)   จัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
2)   จัดการเรียนรู้ให้เกิดทุกเวลาทุกสถานที่ ประสานกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3)    ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
4)    จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
5)   จัดการเรียนรู้ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
6)    จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  รวมทั้งใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

2.   สิ่งที่ต้องศึกษาก่อนลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2.1   ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น
2.3   วิเคราะห์หลักสูตร
2.4   ศึกษาธรรมชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.5   ศึกษาการวัดผลและการประเมินผล
2.6   ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสื่อ
2.7   ศึกษาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
2.8   ศึกษาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
2.9   ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2.10  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

3.    หลักในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3.1   ควรรู้ว่าสอนเพื่ออะไร
3.2   ใช้วิธีการสอนอย่างไร
3.3    สอนแล้วผลเป็นอย่างไร

4.   องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
4.1   สาระสำคัญ
4.2   จุดประสงค์การเรียนรู้
4.3   เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
4.4   กิจกรรมการเรียนรู้
4.5   การวัดและประเมินผล (มีเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน)
4.6   สื่อและแหล่งเรียนรู้
47    ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้นิเทศ
4.8   บันทึกผลหลังสอน

5.   ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
5.1   ปก
5.2   ใบรองปก
5.3    คำนำ
5.4   สารบัญ
5.5   มาตรฐานการเรียนรู้
5.6   ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
5.7    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้รายภาค/รายปี
5.8    คำอธิบายรายวิชา
5.9    หน่วยการเรียนรู้
5.10   แผนการจัดการเรียนรู้
5.11   สื่อ/นวัตกรรม
5.12   บรรณานุกรม

โหลดฟรี แผนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
เครดิตเจ้าของ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ องค์การค้าของ สกสค. โดย ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ องค์การค้าของ สกสค.
ดาวน์โหลดเลย รวมแผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6 จากศึกษาภัณฑ์พานิชย์


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 1

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 2

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 3

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 4

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 5

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 6

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 7

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 8

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาไทย ชุดที่ 10

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่

เครดิตที่มาอ้างอิง
https://www.suksapanpanit.com/
http://www.otep.go.th/?p=index

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 3.3]