วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบวิจัยทางการศึกษา พร้อมเฉลย

20 พ.ย. 2021
1710

ข้อสอบวิจัย64 ข้อสอบวิจัยทางการศึกษา พร้อมเฉลย

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

ก. Descriptive Research

ข. Experimental Research

ค. Correlation Research

ง. Qualitative Research

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

ก. Descriptive Research

ข. Experimental Research

ค. Correlation Research

ง. Qualitative Research

3. การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

ก. Descriptive Research

ข. Experimental Research

ค. Correlation Research

ง. Qualitative Research

4. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

ก. Descriptive Research

ข. Experimental Research

ค. Correlation Research

ง. Qualitative Research

5. การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

ก. การคาดคะเนคำตอบ

ข. บอกแนวทางการแก้ปัญหา

ค. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย

ง. เป็นการกำหนดค่าสถิติของงานวิจัย

6. จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

ก. เป็นการกำหนดหัวข้อของงานวิจัย

ข. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร

ค. บอกแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานวิจัย

ง. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย

7. การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

ข. การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมารตฐานโรงเรียน

ค. การวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์

ง. การวิจัยเชิงประยุกต์

8. การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะกับการศึกษาระดับใด

ก. ปฐมวัย

ข. ประถมศึกษา

ค. มัธยมศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

9. Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

ก. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ข. การวิจัยปฏิบัติการ

ค. การวิจัยปฏิบัติการทั้งในและนอกชั้นเรียน

ง. การวิจัยปฏิบัติการนอกชั้นเรียน

10. ประโยชน์สูงสุดของงานวิจัยทางการศึกษา คือข้อใด

ก. ได้ข้อมูลสำหรับการสร้างแบบฝึกหัด

ข. ได้ทฤษฎีทางการศึกษาใหม่ๆ

ค. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

ง. ได้ฝึกการใช้งานสถิติ


เฉลย

1. ก. Descriptive Research

2. ง. Qualitative Research

3. ข. Experimental Research

4. ค. Correlation Research

5. ค. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย

6. ข. บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร

7. ง. การวิจัยเชิงประยุกต์

8. ง. ถูกทุกข้อ

9 ก. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

10. ค. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]