วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF โหลดไปอ่านหรือปริ้นออกมาได้เลย

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

1) การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ
ข.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง.การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

2) “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. เพศ
ข. ระดับชั้น
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน

3) จากข้อ 2 ข้อใดไม่ควรก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
ก. นักเรียน
ข. นวัตกรรม
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน

4) การคาดคะเนค าตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด
ก. ความมุ่งหมายการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย
ค. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ง. การอภิปรายผลการวิจัย

5) ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. แก้ปัญหาผู้เรียน
ข. หาสาเหตุของพฤติกรรม
ค. พัฒนาผู้เรียน
ง. ประเมินตัดสินผู้เรียน

6) “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคาถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ข. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของ ด.ช.แดงอย่างไร
ค. ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ง. ทางบ้าน ด.ช.แดง มีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 50 ข้อ พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4]