วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ข้อสอบ Scratch เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch พร้อมเฉลย

19 พ.ย. 2021
2482

ข้อสอบ Scratch เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch พร้อมเฉลย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาท (x) ลงในกระดาษคำตอบ จำนวน 10 ข้อ (ใช้เวลา 15 นาที)

 1. ข้อใดบอกความหมายของการเขียนโปรแกรม ได้ถูกต้อง
  ก. การเขียนโปรแกรมเป็ นการควบคุมการท างานโดยคอมพิวเตอร์
  ข. การเขียนโปรแกรมไม่เหมาะกับเด็กอนุบาล
  ค. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับการทำงาน
  ง. การเขียนโปรแกรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
 2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์
  ก. JAVA
  ข. EPSON
  ค. PYTHON
  ง. Scratch
 3. ตัวเลือกในข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Scratch
  ก. สามารถสร้างแอนิเมชั่น เกมส์ หรือนิทานได้
  ข. เป็นภาษาโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบกราฟิก
  ค. เป็นโปรแกรมที่ใชง้านได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
  ง. ติดตั้งใช้งานเฉพาะแบบ ออฟไลน์ เท่านั้น
 4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาโปรแกรม Scratch
  ก. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาในขั้นสูง หรือเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน
  ข. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษา ที่มีราคาถูกคนทั่วไปสามารถซื้ อได้
  ค. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุด และมีความรวดเร็ว
  ง. เพื่อส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ด้วยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน
 5. ข้อใดต่อไปนี้ คือส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
  ก. State, Sprit, Code
  ข. Background, State, Code
  ค. Sprit, Code, Station
  ง. Sprit, Coding, background
 6. คำสั่ง Duplicate มีประโยชน์อย่างไร
  ก. ใช้ทำฉากตัวละครบล็อกคำสั่ง
  ข. เป็นการตัดฉากหลังออก
  ค. ใช้ย่อขนาดของตัวละคะ
  ง. เป็ นการสร้างฉากหลังใหม่ ที่ไม่เหมือนฉากเดิม
 7. การเพิ่มตัวละคร การเขียนโปรแกรม Scratch ใช้สัญลักษณ์เครื่องมือใด
  ก. สัญลักษณ์ดวงตา
  ข. สัญลักษณ์แมว
  ค. สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม
  ง. สัญลักษณ์รูปภาพ
 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรม Scratch
  ก. แถบเมนูเครื่องมือ (Toolbar)
  ข. บัญชีเมล์
  ค. กลุ่มบล็อกค าสั่ง
  ง. บล็อกคำสั่งในกลุ่มที่เลือก
 2. การสร้างฉากพื้นหลัง มีวิธีการสร้างกี่วิธี
  ก. 1 วิธี
  ข. 2 วิธี
  ค. 3 วิธี
  ง. 4 วิธี
 3. บล็อกคำสั่งสี คือ กลุ่มบล็อกคำสั่งใด
  ก. Motion
  ข. Looks
  ค. Control
  ง. Operator

เฉลยข้อคำตอบข้อสอบ Scratch 10 ข้อ 10 คะแนน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.8]