วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

แจกแผนการสอนอนุบาลปฐมวัย ครบชั้น นำไปใช้ได้เลย

แผนการสอนอนุบาล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักการสาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการ เด็กปฐมวัยโดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้การจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานของสมอง ผ่านสื่อที่ต้องเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยครู จาเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพล ต่อการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

  1. แผนปฐมวัย 5 ขวบ
  2. แผนปฐมวัย 4 ขวบ
  3. แผนปฐมวัย 3 ขวบ
  4. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้รียนตามแนวการจัดกิจกรรมเรียมประสอบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.) ปีที่ 3
  5. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสอบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.) ปีที่ 2
  6. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.)ปีที่ 1
  7. แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับรุง)

เกมอนุบาล 3 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
เกมอนุบาล 4 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
เกมอนุบาล 5 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
เกมอนุบาล 6 ขวบ สัปดาห์ที่1-20

ดาวน์โหลดแผนการสอนแผนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ครบชั้น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 10 เฉลี่ย: 3.1]

1 ความคิดเห็น
วันซาฟีนะฮ เมื่อ 11/11/2021 14:12

ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง