แนวทางการเขียนเค้าโครง การวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย

แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย

  1. ชื่อเรื่อง  การออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำในวิชาภาษาไทยไม่ชัดเจน ของนักเรียนชั้น ……โรงเรียน / วิทยาลัย ……………………จำนวน …….. คน 

2. ชื่อผู้ดำเนินการวิจัย   ครูลำพา   รักการสอน

3. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนจำนวน ……….คน มีปัญหาการออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำไม่ชัดเจน

4. สาเหตุของปัญหา

นักเรียนได้รับการฝึกการออกเสียง ร  และคำควบกล้ำไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตีความหมายของประโยคหรือข้อความและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อให้นักเรียนจำนวน ……..คน มีความสามารถในด้านการออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำได้อย่างมีถูกต้อง
  2. เพื่อสร้างนิทานภาพและจัดทำคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง  ร  และคำควบกล้ำนำไปใช้กับนักเรียนที่อ่านออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำ

6. วิธีดำเนินงาน

  1. รวบรวมรายชื่อจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ
  2. สร้างนิทานภาพและจัดทำคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำนำไปใช้กับนักเรียนที่อ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำได้ไม่เกิน 8 คำ  
  3. ให้นักเรียนอ่านทีละคน  แล้วบันทึกไว้  
  4. นำนิทานภาพและคู่มือการฝีกมาฝึกนักเรียน สัปดาห์ละ  2  ครั้ง  ช่วงเลิกเรียน  จำนวน  16  ครั้ง  และประเมินผลการฝึกทุกครั้งให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงจะสามารถฝึกในครั้งต่อไปได้  
  5. เมื่อฝึกครบ  16 ครั้งแล้ว  นำแบบทดสอบมาสอบนักเรียนทีละคนอีกครั้ง 
  6. ประเมินผลรายบุคคลและภาพรวม 

7. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

นิทานภาพและคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง  ร  และคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้น….. โรงเรียน / วิทยาลัย …………. 

8. วิธีการวัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

      วิธีการ  การสังเกตพฤติกรรม  และการทดสอบ

    เครื่องมือ  แบบสังเกตพฤติกรรม   และแบบทดสอบ

     เกณฑ์การผ่าน  นักเรียนสามารถออกเสียงคำที่มีเสียง  ร  และคำควบกล้ำ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 

9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การบรรยายคุณภาพ และค่าร้อยละ

10. ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขเสร็จ  8 สัปดาห์

11. ความคาดหวัง

1. นักเรียนจำนวน ……..คน มีความสามารถในด้านการออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำได้อย่างมีถูกต้อง

2. ได้นิทานภาพและคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง  ร  และคำควบกล้ำ นำไปใช้กับนักเรียนที่อ่านออกเสียง  ร  และคำควบกล้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *