วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

09 พ.ย. 2021
2435

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมเป็นรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาของครูที่สร้างขึ้นมา หรือนำนวัตกรรมมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข  ซึ่งทำให้ได้นวัตกรรมที่คาดว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปแก้ปัญหา

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมนั้นมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา

การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรายวิชาแล้ว ยังมีประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

5. ช่วยลดเวลาในการสอน

6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะกระบวนการในการตรวจซ่อมและติดตั้งระบบเบรครถยนต์ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]