วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ข้อสอบอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องการทำแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสอบ อุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องการทำแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเฉลย
คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. แผ่นปรินต์เอนกประสงค์ตรงกับข้อใด
ก. Froto Board
ข. Veroboard
ค. Protoboard
ง. Photo Board

2. แผ่นปรินต์ข้อใดที่มีกระบวนการจัดทำที่ซับซ้อนมากที่สุด
ก. มัลติเลเยอร์
ข. แบบสองหน้าเพลททรูโฮล 
ค. แบบสองหน้าธรรมดา
ง. แบบหน้าเดียว

3. แผ่นปรินต์ข้อใดที่นิยมนำไปใช้กับวงจรที่ใม่ยุ่งยากซับซ้อน
ก. มัลติเลเยอร์
ข. แบบสองหน้าเพลททรูโฮล
ค. แบบสองหน้าธรรมดา
ง. แบบหน้าเดียว 

4. จากรูปเป็นแผ่นปรินต์ชนิดใด
ก. เฟล็กซิเบิ้ล
ข. เทฟลอน 
ค. เคมวัน
ง. กลาสอีพอกซี่ 

5. จากรูปเป็นแผ่นปรินต์ชนิดใด
ก. เฟล็กซิเบิล
ข. เทฟลอน 
ค. เคมวัน
ง. กลาสอีพอกซี่ 

6. ข้อใดตรงกับคำว่า บอร์ดทดลอง
ก. Froto Board
ข. Veroboard
ค. Protoboard
ง. Photo Board  

7. แผ่นปรินต์ข้อใดที่ไม่ใช่แผ่นปรินต์ที่แบ่งตามวัสดุที่นำมาทำเป็นฉนวน
ก. มัลติเลเยอร์
ข. เทฟลอน
ค. เคมวัน
ง. กลาสอีพอกซี่  

8. แผ่นปรินต์ข้อใดที่นิยมนำไปใช้กับวงจรเครื่องส่ง
ก. มัลติเลเยอร์
ข. แบบสองหน้าเพลททรูโฮล 
ค. แบบสองหน้าธรรมดา
ง. แบบหน้าเดียว

9. การใช้ทินเนอร์ผสมน้ำมันสนเช็ดแผ่นปรินต์ต์เพื่ออะไร
ก. เพื่อขจัดคราบสกปรก
ข. เพื่อทำความสะอาด
ค. เพื่อป้องกันออกไซด์
ง. ถูกทั้งข้อกและข้อข

10. จากรูปเป็นแผ่นปรินต์ชนิดใด
ก. เฟล็กซิเบิ้ล
ข. เทฟลอน
ค. เคมวัน
ง. กลาสอีพอกซี่

11. Soldering Irons  คืออะไร
ก. ฟลักซ์
ข. ตะกั่วบัดกรี
ค. หัวแร้ง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

12. ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 และตะกั่วบัดกรีชนิด 40/60 ชนิดใดจะทำให้การบัดกรีแล้วรอยบัดกรีเงา
สวยงามและติดสนิทมากกว่ากัน

ก. สามารถเป็นไปได้ทุกกรณี
ข. ไม่แน่นอน
ค. ตะกั่วชนิด 60/40
ง. ตะกั่วชนิด 40/60

13. เมื่อใช้งานหัวแร้งบัดกรีไปนาน ๆ ส่วนปลายของหัวแร้งจะเกิดสิ่งใด
ก. ออกชัน
ข. รีออกซิเดชัน
ค. ออกไซด์
ง. ออกซิเดชัน

14. Solder Sucker คืออะไร
ก. ตะกั่ว
ข. ที่ดูดตะกั่ว 
ค. ที่วางหัวแร้ง
ง. หัวแร้ง

15. การบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. บัดกรีแบบใดก็ได้
ข. จุดบัดกรีจะต้องเรียบและเงา
ค. จุดบัดกรีจะด้านขรุขระ
ง. จุดบัดกรีควรใส่ตะกั่วลงไปมาก ๆ เพื่อการบัดกรีติดแน่น

16. ข้อใดคือส่วนผสมของตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40
ก. ทองแดง 60% ตะกั่ว 40%
ข. ตะกั่ว 60%  ดีบุก 40% 
ค. ดีบุก 60%  ทองแดง 40%
ง. ดีบุก 60%  ตะกั่ว 40% 

17. หัวแร้งแช่มีตั้งแต่ขนาด 10 วัตต์ ถึง 250 วัตต์ ในการบัดกรีงานอิเล็กทรอนิกส์จะใช้กี่วัตต์
ก. ประมาณ 60–75 วัตต์
ข. ประมาณ 45–60 วัตต์
ค. ประมาณ 30–45 วัตต์
ง. ประมาณ 15–30 วัตต์

18. ตะกั่วมัลติคอร์ (Multi–Core) หมายถึงอะไร
ก. การแทรกฟลักซ์ตลอดความยาวของเส้นตะกั่วชนิด 5 แกน
ข. การแทรกฟลักซ์ตลอดความยาวของเส้นตะกั่วชนิด 4 แกน
ค. การแทรกฟลักซ์ตลอดความยาวของเส้นตะกั่วชนิด 3 แกน
ง. การแทรกฟลักซ์ตลอดความยาวของเส้นตะกั่วชนิด 2 แกน

19. ประโยชน์ของฟลักซ์ ในการบัดกรีคือข้อใด
ก. เป็นสารระเหยในการบัดกรี
ข. เป็นสารเคมีที่ไว้ทำความสะอาดในขณะบัดกรี  
ค. เป็นสารหล่อลื่นในเวลาบัดกรี
ง. ถูกทุกข้อ 

20. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใส่ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยหลักการแล้วจะต้องใส่อย่างไร
ก. อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและเตี้ยที่สุดก่อน
ข. อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่สุดก่อน 
ค. อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและสูงที่สุดก่อน
ง. ไม่มีหลักการที่แน่นอน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 3]