วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ

แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

หนังสือสอบครูผู้ช่วย64

หนังสือ e-book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพ ฉบับนี้ ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบไว้อย่างครอบคลุม และตรงประเด็น ตรงตาม หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ผู้จัดทำหวังว่า e-book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพ ฉบับนี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่าน ทำข้อสอบได้และได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตามที่ได้ มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ลิขสิทธิ์
หนังสือ e-book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา
โดยแอดมินครูเชียงราย ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามทำซ้ำหรือตัดแปลง แจกจ่ายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
เสนอขาย ทำขาย ให้เช่าฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารอ้างอิง

-ข้อบังคับคุรสุภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
– ข้อบังคับคุรสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
– คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ค่านิยมของสังคมไทย http://armmanu.wikispaces.com/ค่านิยมของสังคมไทย
– จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Moral and Ethics in Teaching Profession CU 503 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ. รัตนวดี โชติกพนชิ
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดหนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564 ฟรี คลิกที่นี่


หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น