วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

หนังสือคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฉบับนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียง ข้อมูลไว้อย่างครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอบ คัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่าน ทำข้อสอบได้และสอบผ่าน ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ

เอกสารอ้างอิง

-ข้อบังคับคุรสุภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
– ข้อบังคับคุรสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
– คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ค่านิยมของสังคมไทย http://armmanu.wikispaces.com/ค่านิยมของสังคมไทย
– จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Moral and Ethics in Teaching Profession CU 503 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ. รัตนวดี โชติกพนชิ
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดหนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564 ฟรี คลิกที่นี่


หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]