วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ชุดที่ 2

ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ อุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
 2. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
 4. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
 5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. วินัยและการรักษาวินัย

หนังสือคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฉบับนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียง ข้อมูลไว้อย่างครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอบ คัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่าน ทำ ข้อสอบได้และสอบผ่าน ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ

แหล่งอ้างอิง

 • ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖
 • ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖
 • คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ค่านิยมของสังคมไทย http://armmanu.wikispaces.com/ ค่านิยมของ
  สังคมไทย
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Moraland Ethics in Teaching Profession CU 503 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ. รัตนวดี โชติกพนิช
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดหนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564 ฟรี คลิกที่นี่


หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]