วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัครครูผู้ช่วย 2565 สพฐ.

เอกสารประกอบการสมัครครูผู้ช่วย 2565 สพฐ.

 1. รูปถ่าย
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองแพทย์(ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) (ถ้ามี)
 6. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
  (กรณีข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)
 7. เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรสภา ที่มีข้อมูล ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออกและวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
 8. หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรีอบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติเอกสารประกอบการสมัคร สพฐ
 9. หนังสือรีบรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ.
 10. ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา
 11. ใบแสดงผลการเรียน/ทรานสคริป
 12. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 13. เอกสารอื่นๆ เช่น (สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า,ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล,บัตรประจำตัวคนพิการ)

ข้อควรระวัง

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
  [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
  ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]