วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

แจกตารางและโปรแกรม t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1

03 พ.ย. 2021
803

คะแนนมาตรฐานที (T – Score)

คะแนนมาตรฐานที (T – Score) หมายถึง คะแนนที่มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
10 และมีการแจกแจงคะแนนเป็นรูปโค้งปกติ ซึ่งเป็นคะแนนมาตรฐานที่แปลงมาจากคะแนนมาตรฐานซี
เพื่อแก้จุดอ่อนบางประการของคะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานที (T – Score) คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

T = 50 + 10Z

ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า แปลว่า ดีมาก

ตั้งแต่ T 55 – 65 แปลว่า ดี

ตั้งแต่ T 45 – 55 แปลว่า พอใช้

เฉพาะ T 50 แปลว่า มีความสามารถปานกลางพอดี

ตั้งแต่ T 35 – 45 แปลว่า ยังไม่พอใช้

ตั้งแต่ T 35 และต่ำกว่า แปลว่า อ่อน

แจกตารางคำนวณค่า t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1

ตารางคำนวณค่า t-score หลักฐาน ประกอบ ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 *แก้ไขได้*

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/

โหลดโปรแกรมคำนวณค่า T-Score คะแนนที่นำคะแนนดิบมาผ่านขั้นตอนทางสถิติ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!