วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน วPA

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน วPA

  • เชี่ยวชาญ
  • เชี่ยวชาญพิเศษ
  • ชำนาญการ
  • ชำนาญการพิเศษ

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

เลือกคาบที่สะท้อนสมรรถนะครูได้ดีัที่สุด 1 หน่วยการเรียนรู้ และส่งอย่างละ 1 ไฟล์ เท่านั้น

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ไฟล์ดิจิทัล ผลงาน / ผลการปฏิบัติของผู้เรียน ไฟล์ jpg .png . pdf

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ

  1. เชี่ยวชาญผลงานวิจัยหรือนวัติกรรม PDF
  2. เชี่ยวชาญพิเศษผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มาอ้างอิง https://www.starfishlabz.com/blog/544-มัดรวมข้อมูลสำคัญ-ว-pa

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]