วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ การแบ่งเวลาและการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์

29 ต.ค. 2021
6448

มาดูกันว่า ศักราชแบบใดที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและเป็นศักราชสากล ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ การแบ่งเวลาและการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบวิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 1 การแบ่งเวลาและการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์

1. เวลามีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
ก. ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่
ข. ใช้ในการลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ค. ใช้บอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่สำคัญ
ง. ใช้หาข้อมูลทางประวัติศาสตร์

2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ก. ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้ดีขึ้น
ข. ทำให้ศึกษาเรื่องราวในอดีตได้สะดวกขึ้น
ค. ทำให้เรื่องราวในอดีตเป็นจริงขึ้นมากกว่าเดิม
ง. ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานของนักประวัติศาสตร์

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. พ.ศ. 1 เริ่มใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย
ข. ร.ศ. 1 เท่ากับ พ.ศ. 2411 (ปีที่รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์
ค. การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่
ง. พงศาวดารไทยสมัยอยุธยาใช้การนับแบบพุทธศักราช

4. ศักราชแบบใดที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและเป็นศักราชสากล
ก. ฮิจเราะห์ศักราช
ข. พุทธศักราช
ค. มหาศักราช
ง. คริสต์ศักราช

5. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับศักราชที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ก. คริสต์ศาสนา
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. พระพุทธศาสนา
ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

6. เราทราบได้อย่างไรว่า พ.ศ. 2555 ตรงกับ ค.ศ. 2012
ก. นำ 543 มาลบ เพราะพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ก่อนพระเยซู 543
ข. ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน แต่ทราบเพราะเข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว
ค. นำ 543 มาลบ เพราะ ค.ศ. ช้ากว่า พ.ศ. อยู่ 543 ปี
ง. นำ 543 มาลบ เพราะนักประวัติศาสตร์กำหนดไว้

7.“ศักราช 895 มะเส็งศก สมเด็จพระบรมราชา หน่อพุทธางกูรเจ้านฤพาน จึงสมเด็จพระราชกุมารได้เสวยราชสมบัติ” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. 2076
ข. 2017
ค. 1516
ง. 14388.

8. หลักเกณฑ์สำคัญในการแบ่งยุคสมัยเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์คืออะไร
ก. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ข. การปกครองด้วยระบบกษัตริย์
ค. การประดิษฐ์ตัวอักษร
ง. การตั้งบ้านเรือน

9.มนุษย์ที่ยังเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามเพิงผา ใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆ เป็นมนุษย์ยุคใด
ก. ยุคโลหะ
ข. ยุคหินเก่า
ค. ยุคหินใหม่
ง. ยุคหินกลาง

10. การแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหินและยุคโลหะ มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร
ก. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
ข. การตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
ค. ภาษาพูดและภาษาเขียน
ง. รูปร่างหน้าตาของมนุษย์

เฉลยข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ การแบ่งเวลาและการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์

เฉลย 1.ข 2.ก 3.ค 4.ง 5.ข 6.ค 7.ก 8.ค 9.ข 10.ก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 4.5]
1 ความคิดเห็น
พิมพ์นิภา เเสนบุราณ เมื่อ 29/10/2021 20:40

ข้อสอบยากมาก