วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ว PA การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (PA) จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย

1: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู Performance Agreement (PA) มีหลักการ เหตุผล กรอบแนวคิดที่สำคัญในข้อใด
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
3. แผนการปฏิรูปประเทศฉบับ 2560
4. การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

2: ครูบรรจง ปฏิบัติการสอนที่ รร.ธรรมดีวิทยา จัดการเรียนรู้ โดยวิธีการแก้ปัญหา (Solve The problem) ให้กับนักเรียน ครูบรรจง ควรดำรงตำแหน่ง ตามวิทยฐานะในข้อใด ?
1. วิทยฐานะ ชำนาญการ
2. วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
3. วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
4. วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ

3: “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” คือข้อใด ?
1. ความรู้ ความคิด กระบวนการ
2. ทักษะ เจตคติ กระบวนการ
3. ความรู้ กระบวนการคิด ทักษะ
4. ความรู้ ทักษะ เจตคติ

4: การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ครู มาไม่น้อยกว่ากี่ปี ติดต่อกัน ?
1. 3 ปี
2. 4 ปี
3. 5 ปี
4. 6 ปี

5: “ข้อตกลงในการพัฒนางาน” หมายความคือข้อใด ?
1. ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่
2. ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
4. ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา

6: คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประกอบด้วยคณะกรรมการในข้อใด ?
1. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ
2. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ
3. ผู้อำนวยการถสถานศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา
4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

7: ข้าราชการครูมีภาระงานตามหน้าที่ ก.ค.ศ. กำหนด ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงต้องผ่านเกณฑ์การวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษ จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ เท่าใด ?
1. ร้อยละ 50
2. ร้อยละ 60
3. ร้อยละ 70
4. ร้อยละ 80

8: การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในระยะเวลาใด ?
1. เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา
2. ตลอดปีการศึกษา
3. ครบ 4 ปีที่บรรจุรับราชการ
4. ปีงบประมาณ

9: ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ระดับมัธยมศึกษา กำหนดจำนวนชั่วโมงสอน ตามตารางสอน กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ?
1. 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

10: ระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวัง ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute + Learn) อยู่ในตำแหน่งข้อใด ?
1. ครูผู้ช่วย
2. ครู
3. ครูชำนาญการ
4. ครูชำนาญการพิเศษ


11: คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาวิทยฐานะแบบใหม่ (สายงานการสอน) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ? pic-q6
1. ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาษามีผลทดสอบตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2
2. พื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย/ทุรกันดาร พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. ใช้คุณวุฒิที่สูงสุดของผู้ขอเท่านั้นและไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก
4. เป็นคุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาทั้ง 3 ข้อ

12: ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) แบ่งออกเป็นกี่ด้าน ?
1. 4 ด้าน
2. 3 ด้าน
3. 2 ด้าน
4. 1 ด้าน

13: ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ?
1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน
2. .มีการพัฒนางานตามข้อตกลงย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน แต่ละรอบมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพย้อนหลัง 4 ปี
4. ถูกทุกข้อ

14: ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. เกณฑ์การตัดสิน ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิทยฐานะชำนาญการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
2. เกณฑ์การตัดสิน ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิทยฐานะชำนาญการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. เกณฑ์การตัดสิน ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิทยฐานะชำนาญการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
4. เกณฑ์การตัดสิน ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิทยฐานะชำนาญการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

15: การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาในปีงบประมาณใด หากผอ.สถานศึกษาไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
1. ให้ข้าราชการฯที่รักษาการแทน เป็นประธานกรรรมการแทน
2. ให้รอง ผอ.สถานศึกษาเดียวกัน เป็นประธานกรรมการแทน
3. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาใกล้เคียง เป็นประธานกรรมการแทน
4. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ แต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. เป็นประธานกรรมการแทน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
Keerati เมื่อ 21/10/2021 20:22

ขอบพระคุณครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสอบและกรณีศึกษาครับ

ยินดีครับผม