วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ทุกตำแหน่ง 2564

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ 2564

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

 ทุกตำแหน่ง

   – เอกสารหมายเลข 1

   – เอกสารหมายเลข 2 (ตัวชี้วัด)

   – เอกสารหมายเลข 4

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 4 (แบบจริยธรรม)

1. ผู้อำนวยการ

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นักทรัพยากรบุคคล -ผอ.

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -ผอ.

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการพิเศษ) -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ) นิติกร -ผอ.

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบฯสมรรถนะหลัก) ทุกตำแหน่ง

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะบริหาร) ทุกตำแหน่ง

 2. เจ้าพนักงานธุรการ

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a3 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 4. เจ้าพนักงานพัสดุ

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)

   – เอกสารหมายเลข 3 (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

 5. นิติกร

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรชำนาญการพิเศษ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นิติกรเชี่ยวชาญ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a6 6. นักทรัพยากรบุคคล

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) 

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a7 7. นักประชาสัมพันธ์

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a8 8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a9 9. นักจัดการงานทั่วไป

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a10 10. นักวิชาการเงินและบัญชี

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a11 11. นักวิชาการพัสดุ

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a12 12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

a13 13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

   – เอกสารหมายเลข 3 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะหลัก)

   – ประกอบเอกสารหมายเลข 3 (แบบสมรรถนะเฉพาะ)

ที่มา https://otepc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง