วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แจกปกสีพาสเทล บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement PA

13 ต.ค. 2021
1008

ปกสีพาสเทล แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ

เนื้อหาข้างในเล่มก็จะประกอบไปด้วย ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ภาระงาน
1.1 ชั่วโมงการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา จำนวน ชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน……….ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน……….ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จำนวน……….ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้

ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ และปัญหาของผู้เรียน
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

เมื่อเรามีเนื้อหาพร้อมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดหน้าปกไปแก้ไขปริ้นเข้าเล่มส่งได้เลย
สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างสุดของบทความนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ ปกสีพาสเทล PA แก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]