วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย ข้อสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน

13 ต.ค. 2021
3234
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย เนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน ระบบปฎิบัติการ Windows ไมโครซอฟต์ออฟฟิต Word เริ่มเข้ามาใช้ในเมืองไทยครั้งแรกเป็นเวอร์ชั่น 2.0 โดยทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows 3.0 แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องระบบการจัดการภาษาไทย ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นเวอร์ชั่น 6.0 ซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องระบบการจัดการภาษาไทยได้ จึงได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากที่ระบบปฎิบัติการ Windows 7 ได้รับความนิยม ทำให้บริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมชุดออฟฟิต หรือเรียกว่า Office 2010 ขึ้นมา เพื่อใช้งานบนระบบฏิบัตการ Windows 7 จนในปัจจุบันเป็น Office 2010 โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 พร้อมเฉลย เนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน

1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ก.  Input Unit

ข.  Output Unit

ค.  Memory Unit

จ.  Mainboard

2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้แสดงผล  มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.  Mouse

ข.  Monitor

ค.  Keyboard

ง.  Microphone

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.  Windows 10

ข.  Unix

ค.  iOS

ง.  Ubuntu

4. ผลกระทบด้านบวกของสารสนเทศ  มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.  ทำให้การพัฒนาอาวุธมากขึ้น

ข.  เกิดการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

ค.  เกิดความวิตกกังวล

ง.  การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

5. จรรยาบรรณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก.  วินัยไม่นำข้อมูลการสมัครงานของยุพินไปเผยแพร่ออนไลน์

ข.  มนตรีทำสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์ไม่เกินความเป็นจริง

ค.  บัญชาไม่เผยแพร่ข่าวปลอมในโลกออนไลน์

ง.  มานพนำข้อมูลทางวิชาการของสมพรมาแก้ไขเป็นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ

ก.  MAC OS

ข.  Outlook

ค.  LINUX

ง.  UNIX

7. ข้อใดให้ความหมายของคำว่าว “ระบบปฏิบัติการ”  ได้ไม่ถูกต้อง

ก.  ทำหน้าที่จัดการอุปกรณ์

ข.  เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์

ค.  ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์

ง.  ทำหน้าที่จัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ  

8. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ ตรงกับข้อใด

ก.  เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข.  เป็นโปรแกรมใช้งานด้านกราฟิกง่ายขึ้น

ค.  เป็นโปรแกรมใช้เกี่ยวกับงานเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

ง.  เป็นโปรแกรมใช้ด้านการศึกษาโดยเฉพาะ

9. ข้อใดต่อไปนี้  กล่าวได้ถูกต้อง ถึงลำดับความเป็นมาของวินโดว์

ก.  Windows 10 เวอร์ชั่นล่าสุด

ข.  Windows 8.1 รุ่นล่าสุด

ค.  Windows 7 เวอร์ชั่นแรก

ง.  Windows XP เวอร์ชั่นแรก

10. ข้อใดกล่าวถึงไอคอน (Icon)  ได้ถูกต้อง

ก.  เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเปิดโปรแกรม

ข.  พื้นที่หน้าจอที่ใช้ทำงานกับ Windows

ค.  เป็นสัญลักษณ์แทนโปรแกรมที่หน้าจอ

ง.  แถบยาวๆวางอยู่ด้านล่างของหน้าจอ

11. การจัดการไฟล์ใช้แสดงชื่อไดรฟ/โฟลเดอร์บน Windows ควรเลือกตรงกับข้อใด

ก.  Preview Pane

ข.  Address bar

ค.  Toolbar

ง.  Navigation Pane

12. เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้ว เลือกกดคีย์ลัดใช้เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ตรงกับข้อใด

ก.  F1

ข.  F2

ค.  F3

ง.  F4

13. วิธีลบไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่สามารถกู้คืนไฟล์งานที่ลบได้ ตรงกับข้อใด

ก.  Delete

ข.  ALT+Delete

ค.  Shift+Delete

ง.  CTRL+Delete

14. คีย์ลัดที่ใช้ในการปิดโปรแกรม  ตรงกับข้อใด

ก.  Alt+F4

ข.  Alt+Shift+F4

ค.  Alt+Ctrl+F4

ง.  Ctrl+F4

15. การทำความสะอาดถังขยะ (Recycle Bin) ควรทำตรงกับกับข้อใด

ก.  คลิกเม้าส์ซ้ายที่ Recycle Bin แล้วกด Backspace

ข.  คลิกเม้าส์ขวาที่ Recycle Bin แล้วกด Backspace

ค.  คลิกเม้าส์ขวาที่หน้าจอ แล้วเลือก Empty Recycle Bin

ง.  คลิกเม้าส์ขวาที่ Recycle Bin แล้วเลือก Empty Recycle Bin

16. โปรแกรม Microsoft Word 2010  ข้อใดกล่าวผิด

ก.  คำนวณผลรวมโดยใช้สูตรจากข้อมูลในตาราง

ข.  ออกแบบกราฟจากข้อมูลในตาราง

ค.  แปลงเอกสารเป็นเว็บเพจ เพื่อเผยแพร่เครือข่ายในองค์กร

ง.  พิมพ์เอกสารรายงาน

17. แท็บ Ribbon  ใดใช้ในการเปลี่ยนสีข้อความ ตรงกับข้อใด

ก.  Home

ข.  Page Layout

ค.  Insert

ง.  References

18. ไฟล์เอกสารที่ทำงานแล้วบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word ในปัจจุบัน มีนามสกุลตรงกับข้อใด

ก.  ชื่อ.doc

ข.  ชื่อ.docx

ค.  ชื่อ.dox

ง.  ชื่อ.xls

19. โปรแกรม Microsoft Word  เครื่องมือ  Title bar  มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่ทำงานอยู่

ข.  เป็นแถบใช้แสดงมุมมองต่างๆของโปรแกรม

ค.  เป็นแถบใช้แสดงกลุ่มเครื่องมือที่ใช้งานประจำ

ง   เป็นแถบใช้แสดงขอความช่วยเหลือของโปรแกรม

20. เพิ่มตารางข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word  ต้องเลือกกลุ่มคำสั่งตรงกับใด

ก.  Insert

ข.  View

ค.  Page Layout

ง.  Mailings

ข้อสอบเพิ่มเติม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4]