วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนการจัดทำ PA การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครู

ขั้นตอนการจัดทำ PA การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครู

7 ขั้นตอนการจัดทำ PA รายปีและการประเมิน PA รายปี มีดังนี้ 

1. ทำ PA กับ ผอ.โรงเรียน 3 ส่วนหลัก คือ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การดำเนินการตาม 15 ตัวชีวัด 3 ด้าน และดำเนินการ ตามประเด็นท้าทาย 

2. เก็บงาน 15 ตัวชี้วัด ตลอดปีงบประมาณ (1 ต.ค.- 30 ก.ย. ปีถัดไป) และ ดำเนินการในประเด็นท้าทายให้บรรลุเป้าหมาย

3. สิ้นปีงบประมาณ (หลัง 30 ก.ย.ของแต่ละปี) ขอรับการประเมิน PA รายปี ต่อ ผอ.โรงเรียน

4. ผอ.รร.ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน โดยมี ผอ.เป็นประธานการประเมินทุกคณะ (หากมีการแต่งตั้งหลายคณะ) และ บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน ประกอบด้วย ศน.ชพ. หรือ ผศ. หรือ ครูชพ. หรือผู้ทรงฯนอก สถานศึกษา 

5. คณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน โดยอาจสังเกตการณ์สอนและการตรวจสอบเอกสารประกอบ

6. กรรมการให้คะแนน แต่ละคน ต้องได้ 70 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน PA รายปี

7. เมื่อเสร็จสิ้นมีผลการประเมินแล้ว ผอ.น าผลการประเมินเข้าในระบบ DPA ทุกปี 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองว่า ครอง คศ.นั้น ครบ 4 ปี (หรือ 3 ปีหากลดเวลาได้) มีผลการประเมินผ่าน 3 รอบ (2 รอบ หากลดเวลาได้) และมีถูกลงโทษทางวินัยมากกว่าภาคทัณฑ์ (หากถูกลงโทษมากกว่านั้น ผลการประเมินปีนั้นไม่ให้ใช้ ให้ ใช้ปีก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น และต้องมีผลการประเมิน ครบตามกำหนด 3 รอบ หรือ 2 รอบแล้วแต่กรณี 

2. รวบรวมผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบแล้วแต่กรณีหากอยู่ในช่วงเชื่อมต่อ ให้ใช้ผลการประเมินใน ว.17 หรือ ว.21 เชื่อมต่อได้แล้วแต่กรณีแต่ต้องมีผลการประเมิน PA อย่างน้อย 1 ปีและจัดทำเป็น PDF 

3. จัดทำแผนการสอนที่ดีที่สุด 1 แผน และทำเป็น PDF 

4. นำแผนการสอนไปสอน และบันทึกคลิปวีดีโอการสอนไว้ 1 คลิป 

5. จัดทำคลิปวีดีโอปัญหาที่ต้องเกิดการสอนในชั่วโมงนั้น หรือแรงบันดาลใจที่จะสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น

6. เก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลงานนักเรียนที่เกิดจาการสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น ไม่เกิน 3 ไฟล์อาจเป็น PDF หรือ เป็นไฟล์วีดีโอผลงานนักเรียน 

7. จัดทำคำขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

8. นำข้อมูลข้อ 2-7 เข้าระบบ DPA แล้วรอฟังเขตฯ กับ ศธจ.ว่าให้แก้ไขข้อมูลหรือไม่ หากให้แก้ตรงไหนก็อัพข้อมูลเข้าไปใหม่ หากไม่แก้ไขแล้วก็รอฟังผลการประเมิน/หากผ่านก็เตรียมทำวิทยฐานะที่สูงขึ้นไป/หากไม่ผ่าน ก็จัดทำและส่งข้อ 2-7 ใหม่ในภาคเรียนถัดไป จนกว่าจะผ่าน 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 4.3]

1 ความคิดเห็น
จุฑามาศ พรมศาสตร์ เมื่อ 13/10/2021 13:31

ดีมากค่ะ