วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่ออาชีพ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด 2564

09 ต.ค. 2021
4531

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่ออาชีพ ข้อสอบปลายภาค 20 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 10 คะแนน  ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที

ข้อสอบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่ออาชีพ 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. Portfolio คืออะไร

ก. แฟ้มสะสมผลงานของตนเอง
ข. เอกสารส่วนตัว คล้ายแผ่นพับนำเสนอ
ค. แฟ้มคำสั่ง ใบทะเทียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนา รูปภาพกิจกรรม
ง. รูปภาพผลงาน ใบเกรดแต่ละปีการศึกษา 
จ. เอกสารของชั้นเรียนเพื่อนำเสนอผลงานการทำงาน

2. ประโยชน์ของ Portfolio ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. มีประโยชน์เพื่อใช้สะสมผลงาน สะท้อนความคิด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น
ข. เป็นข้อมูลประวัติการเรียนรู้ของตนเองสำหรับผู้เรียน
ค. วัดความสามารถของผู้เรียนได้อย่างกว้างและลึก
ง. ช่วยให้ผู้สอนได้รู้จักผู้เรียนอย่างลึกซึ้งทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
จ. เพื่อให้ผุ้ปกครองได้มีการทราบ ถึงความคืบหน้าในการเรียนของนักเรียน

3. สารสนเทศ มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ข.  ข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการประมวลผล
ค.  ข้อมูลที่เก็บมาใช้ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์
ง.  ข้อมูลก่อนจะนำไปสรุปและวิเคราะห์
จ.  ข้อมูลทั่วไปที่ยังไม่มีการใช้เครื่องมือประมวลผล

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูล มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  ปัญจพล จัดเก็บข้อมูลนักเรียนของวิทยาลัยในระบบฐานข้อมูล
ข.  สมชายล จัดเก็บสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนเพื่อใช้สมัครเข้าเรียน
ค.  วรรณา จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้ในแฟ้มข้อมูลของโรงพยาบาล
ง.  สมชาย  จัดเก็บข้อมูลของลูกบ้านไว้ในแฟ้มของตำบล
จ.  อรพิน  จัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ

5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  สมชาย ยื่นสำเนาเอกสารต่อหน่วยงานรัฐ
ข.  สมหญิง เดินไปซื้อตั๋วรถโดยสารจากพนักงาน
ค.  สมพงษ์ ลงทะเบียนเรียนอยู่ที่บ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ง.  สมพร ฝากเงินผ่านพนักงานของธนาคาร
จ.  สมศรี ซื้อตั๋วขึ้นรถทัวร์ที่ บขส. เพื่อกลับบ้าน

6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ

ก.  MAC OS
ข.  Outlook
ค.  LINUX
ง.  UNIX
จ.  Windows

7. ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนด้วยกันยกเว้นข้อใด

ก. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ข. ซอฟต์แวร์ (Software)
ค. มัลแวร์ (Malware)
ง. ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information)
จ. บุคลากร (Peopleware) 

8. อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึงข้อใด

ก. ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ข. สารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน
ค. ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
ง. คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ ระบบคอมพิวเตอร์
จ. การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ

9. Google Form เป็นบริการจากบริษัท Google ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี ยกเว้นข้อใด

ก. การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
ข. การสำรวจความพึงพอใจหรือความเห็น 
ค. การทำแบบทดสอบ
ง. การคำนวณตัวเลข
จ. การลงคะแนนเสียง

10. Google Slide คือ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างสไลด์ ที่สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จุดเด่นของ Google Slides ยกเว้นข้อใด

ก. สร้างงานนำเสนอใหม่ หรือแก้ไขงานที่สร้างไว้บนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
ข. แชร์งานนำเสนอและทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ในงานนำเสนอเดียวกันไปพร้อมๆ กัน
ค. ไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ง. เพิ่มและจัดเรียงสไลด์ใหม่ จัดรูปแบบข้อความและรูปร่าง และอื่นๆ ได้สวยงาม
จ. ระบบจะบันทึกทุกอย่าง ที่กำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องงานหาย 

11. ประโยชน์ของ QR Code ตรงกับข้อใด

ก. ง่ายต่อระบบสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเนอร์จะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ
ข. Real-Time คือ แค่ใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือส่อง QR Code ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที
ค. สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เพียงแค่ใช้รหัสแท่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพ
ง. เหมาะอย่างยิ่งในการค้าปลีกขนาดใหญ่ แบบ Supermarket จัดการระบบเลขหมายประจำตัวสินค้า
จ. สามารถอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์

12. Canva คืออะไร ประโยชน์ของแอพ มีอะไรบ้าง
ก. เป็นแอพไว้สร้างคำถาม มี Template ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ใช้งานง่ายของ Google
ข. เป็นแอพไว้เขียนบทความบนเว็บไซต์ สามารถใช้หาเงินได้ ใช้งานง่าย
ค. เป็นแอพห้องเรียนเสมือนจริง สามารถแบ่งปันผลงานที่เราออกแบบเองได้ ใช้งานง่ายค.
ง. เป็นแอพไว้ออกแบบหรือสร้างกราฟฟิกต่างๆ แบบออนไลน์ และออฟไลน์ ใช้งานง่าย 
จ. เป็นแอพไว้ออกแบบงานกราฟฟิก ในฝั่งของ Windows แบบออนไลน์ และออฟไลน์ ใช้งานง่าย


13. ข้อใดคือรัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                                                                                                                                                 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                                                      
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                                       
จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                   

14. ข้อใดกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง                                                                                    
ก. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน                    
ข. การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                              ค. ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                           ง. บุคคลที่ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                      
จ. ถูกทุกข้อ                   

15. ผู้ที่อาจกระทำการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงข้อใด                                          

ก. ผู้ส่งข้อมูล
ข. ผู้รับข้อมูล                                                                    
ค. บุคคลที่เป็นสื่อกลาง
ง. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง                                                                          
จ. ใบรับรอง   

16. พัชรา จะทำการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย พัชราต้องไปดำเนินการที่ใด                                  

ก. บ้าน
ข. ธนาคาร                                                                    
ค. ร้านอินเตอร์เน็ต
ง. ห้างสรรพสินค้า                                                                          
จ. แอปพลิเคชันทางสมาร์ตโฟน               

17. การกระทำใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร                                                                              

ก. ธุรกรรม
ข. อิเล็กทรอนิกส์                                                                   
ค. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ง. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                                                                         
จ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                         

18. การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด                                     

ก. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. ผู้ส่งข้อมูล                                                                   
ค. ผู้รับข้อมูล
ง. บุคคลที่เป็นสื่อกลาง                                                                          
จ. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง       

19. บุคคลที่ทำหน้าที่รับ ส่ง หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามผู้อื่น หมายถึงข้อใด                                            

ก. ผู้ส่งข้อมูล
ข. ผู้รับข้อมูล                                                                   
ค. บุคคลที่เป็นสื่อกลาง
ง. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง                                                                          
จ. ถูกทุกข้อ  

20. ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์โดยไม่ขึ้นทะเบียน จะต้องได้รับโทษตามข้อใด                                                                                              

ก. จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                          
ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                  ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                 ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                 จ. จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                                                        

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
เด่นชัย จ. เมื่อ 09/10/2021 09:36

ข้อ17 น่าจะตอบ จ. นะครับ
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570721&ext=htm