วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด หน้าปกแฟ้มแบบข้อตกลง PA สามารถแก้ไขได้

29 ก.ย. 2021
1579

ปกแฟ้มแบบข้อตกลง PA วันนี้ครูเชียงรายมาแจกปกแฟ้มแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ซึ่งรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน

ปกแฟ้มแบบข้อตกลง PA เป็น ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น(ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้)

สามารถดาวน์โหลด ปกแฟ้มแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกแบบฟอร์มข้อตกลง PA ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 7 เฉลี่ย: 4.7]