วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายครูเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ…………………………… มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ ครู ……………………………………………. ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 9 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]