วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แจกหน้าปกพร้อมแบบฟอร์มข้อตกลง PA ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด

แจกหน้าปกพร้อมแบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด

ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) สามารถใช้ได้ทุกสังกัด ไฟล์ word เลือกดาวน์โหลดได้เลยด้านล่างนี้

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

1. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ไฟล์ word (อัปเดตเร็ว ๆ นี้)

2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ไฟล์ word (อัปเดตเร็ว ๆ นี้)

3. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไฟล์ word

4. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ไฟล์ word

5. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ word


แจกหน้าปกข้อตกลง PA ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด

แจกหน้าปกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด

ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกแบบฟอร์มข้อตกลง PA ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 21 เฉลี่ย: 4.4]
1 ความคิดเห็น
ปรียนันท์ เมื่อ 28/09/2021 21:12

ขอบคุณมากค่ะ