วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แจกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 

ผู้จัดทำข้อตกลง 

ชื่อ นายครูเชียงราย นามสกุล ดอทเน็ต ตำแหน่ง ครู(ไม่มีวิทยฐานะ) สถานศึกษา โรงเรียนครูเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 อัตราเงินเดือน ……………. บาท  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการ เรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

 ห้องเรียนปฐมวัย 

 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 13.33 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาสังคมศึกษา จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 6.67 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1.66 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

– กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ จ านวน 0.83 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

– กิจกรรมชุมนุมครอบครัวพอเพียง จ านวน 0.83 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน 

ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  ลักษณะงานที่เสนอให้ ครอบคลุมถึงการสร้างและ หรือพัฒนาหลักสูตร การ ออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  การศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนรู้ การจัด บรรยากาศที่ส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียน และการอบรม และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี ของผู้เรียการแก้ปัญหาการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติ ตนเป็นชาวพุทธที่ดี ตาม กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs ของผู้เรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 มีกระบวนการ ดังนี้  1.1 การสร้างและหรือพัฒนา หลักสูตร   – วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และผลการ เรียนรู้น าไปจัดท า รายวิชา พระพุทธศาสนา โดยการ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  – จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี– ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถน า หลักธรรมไปใช้ในการ ด าเนินชีวิตได้– ผู้เรียนร้อยละ 70 มี ทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเกตดังนี้  1) แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาว พุทธที่ดีผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  ของผู้เรียนทั้งหมด  2) แบบฝึดหัด เรื่อง การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ไม่ต่ า กว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียน ทั้งหมด  3) ชิ้นงานการแสดง บทบาทสมมุติ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 ของผู้เรียนทั้งหมด  – ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการซ่อมเสริม และ ปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
1.2 การออกแบบการจัดการ เรียนรู้  – สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ตาม กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs ด้วยเอกสาร ประกอบการเรียนวิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติ ตนเป็นชาวพุทธที่ดี  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs ตามแผนการ จัดการเรียนรู้  1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง เรียนรู้  – สร้างเอกสารประกอบการ เรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธ ที่ดี  – ใช้เทคโนโลยี การจัดการ เรียนการสอน ตามกระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs– ผู้เรียนได้รับการ แก้ปัญหาทักษะการคิด วิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
1.5 การวัดและประเมินผล  – การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริงเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ พิจารณาจาก  1) แบบทดสอบเมื่อผู้เรียน เรียนรู้จบ  2) แบบฝึกหัด ในเอกสาร ประกอบการเรียน เรื่อง การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  3) ชิ้นงาน การแสดงบทบาท สมมุติ ที่ผู้เรียนน าความรู้เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง  4) แบบสังเกตพฤติกรรม  1.6 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนรู้  – ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน ดังนี้  1) ทักษะการคิดวิเคราะห์  2) กระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือ 5 STEPs
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนา ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  ที่แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ)
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียน – มีการพัฒนาการจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน ดังนี้  1) เร้าความสนใจด้วย สื่อ การสอนที่น าเทคโนโลยีเข้ามา เกี่ยวข้อง และคลิปละครสั้น  2) ผู้เรียนทุกคนมีโอกาส น าเสนอความรู้ที่ได้อย่าง สร้างสรรค์  3) เชื่อมโยงหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนากับชีวิตจริงใน การด ารงชีวิต โดยให้จัดท า ชิ้นงาน แสดงบทบาทสมมุติใน การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีใน ชีวิตจริง  4) ใช้สื่อ คือ เอกสาร ประกอบการเรียน เรื่อง การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  5) ใช้รูปแบบการสอนด้วย กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ ที่ดีของผู้เรียน  – ผู้เรียนได้รับการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี ความซื่อสัตย์ มีวินัย และมุ่งมั่น ในการท างาน
2. ด้านการส่งเสริมและ สนับสนุน  การจัดการเรียนรู้ลักษณะ งานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนและรายวิชาการ ด าเนินการตามระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน การ ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา และ การประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และ หรือสถานประกอบการ2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ ผู้เรียนและรายวิชา  – สรุปสารสนเทศผู้เรียนที่ ผ่านเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลจาก แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด ชิ้นงาน และการท า กิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น ชาวพุทธที่ดีสรุปเป็นตารางและ แผนภูมิต่าง ๆ  – สรุปสารสนเทศของผู้เรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อแจ้งผู้เรียนให้ ได้รับการพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะ ผ่านเกณฑ์– ผู้เรียนได้รับการ วิเคราะห์ผู้เรียน – ผู้เรียนทราบถึงปัญหาที่ ท าให้ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์  ก่อนได้รับการแก้ปัญหา– ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการซ่อมเสริม และ ปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตาม กระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือ 5 STEPs
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน  – วิเคราะห์ผู้เรียน โดยใช้ผล การเรียนจากภาคเรียนที่ 1/2564  – หลังพบผู้เรียนที่ขาดทักษะ การคิดวิเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และ งานอื่นๆ ของสถานศึกษา  – งานวัดและประเมินผลกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   – หัวหน้างานขับเคลื่อนงาน เศรษฐกิจพอเพียงและงานตาม นโยบาย  – ผู้เรียนได้รับการ แก้ปัญหาด้วยเอกสาร ประกอบการเรียน พระพุทธศาสนา เรื่อง การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs– ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ การต่อการสอนด้วยเอกสาร ประกอบการเรียน  พระพุทธศาสนา เรื่อง การ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  โดยใช้กระบวนการเรียนการ สอนกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือ 5 STEPs ไม่ ต่ ากว่าระดับ มาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
2.4 ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ หรือสถานประกอบการ – แจ้งปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ให้ผู้ปกครองทราบผ่านครูที่ ปรึกษา โดยการแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบถึงการท ากิจกรรมเพื่อ แก้ปัญหาการขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ด้วยเอกสาร ประกอบการเรียนรายวิชา พระพุทธศาสนา เรื่องการปฏิบัติ ตนเป็นชาวพุทธที่ดี โดยใช้กร กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs
3. ด้านการพัฒนาตนเองและ วิชาชีพ  ลักษณะงานที่เสนอให้ ครอบคลุมถึงการพัฒนา ตนเองอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง  – อบรมหรือศึกษาการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน  – อบรมหรือศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือ 5 STEPs– ผู้เรียนได้รับการ แก้ปัญหาจากการพัฒนา ตนเอง และการเข้าร่วม ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)– ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการซ่อมเสริม และ ปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จาก การพัฒนาตนเอง และการ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้3.2 มีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้  – สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ในการแก้ปัญหา การขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือ 5 STEPs  3.3 น าความรู้ ความสามารถ  ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้  – น าผลจากการอบรมและการ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) ไปใช้สร้างสื่อ คือ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือ 5 STEPs
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน (Tasks) ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่ ค าดห วังใ ห้เกิ ด ขึ้น กั บ ผู้เรียน (โปรดระบุ)ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (โปรดระบุ)
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน หรือแก้ไขปัญหา ของผู้เรียนที่ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ในการน าหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาใช้ในการ ด าเนินชีวิตประจ าวันได้

หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า ข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผล โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ รายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้อง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  (Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการ เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็น ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์  การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ พัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  และไม่สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และผู้เรียนยังไม่ มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจัดท าข้อตกลง ในการพัฒนางานประเด็นท้าท้าย การแก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ใน เรื่องของมาตรฐานการเรียน และตัวชี้วัดของเนื้อหารายวิชาพระพุทธศาสนา 

2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs 

2.3 เปิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม และเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา การจัด กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งเสนอแนะ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อน ามา ปรับปรุง แก้ไขให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน ผู้เรียน และโรงเรียน 

2.4 ครูผู้สอนน ากิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

2.5 ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบ และแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง ของแบบทดสอบด้วยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

2.6 น าแบบทดสอบทดลองและกิจกรรมที่ออกแบใช้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคย เรียนเนื้อหา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 

2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รายวิชาพระพุทธศาสนา กับ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONLINE หรือ ONSITE โดยปรับ กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการศึกษาสถานการณ์หรือคลิป วิดีทัศน์ตัวอย่างที่สะท้อนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs ดังนี้  

(1) การเรียนรู้ตั้งค าถามหรือขั้นตั้งค าถาม 

(2) การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 

(3) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

(4) การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร 

(5) การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม 

2.8 บันทึกผลการเรียนรู้ของสรุปสารสนเทศของผู้เรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทราบ  และได้รับการพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหน 

2.9 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนเพื่อน ามา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียน พัฒนาทักษะการคิดด้านอื่นๆ ที่สูงขึ้น การคิดวิเคราะห์จะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น  เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้รายละเอียดของสิ่งต่างๆ ท าให้ได้ ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แนวทางการจัดการเรียนรู้โดย อาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดประเด็นปัญหา 2) การวิเคราะห์หาค าตอบ หรือทางออกของปัญหา 3) การสรุปค าตอบและก าหนดกรอบแนวคิด และ 4) การขยายผลสู่การปฏิบัติหรือ สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 

สู่การปฏิบัติ ก่อเกิดผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากผลงาน ของตนเอง กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs สามารถ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานนั้นๆ และทักษะที่เกิดขึ้นกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่มีทั้งข้อมูลเนื้อหาวิชาซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทักษะชีวิต อันจะก่อให้เกิดความรู้และทักษะที่ น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ตามความมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

 3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 ห้อง รวมจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 344 คน  ได้รับการแก้ปัญหาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs ในรายวิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส 32104 ดังนี้ 

1) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มารยาทและหน้าที่ชาวพุทธ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด 

2) แบบฝึดหัด เรื่อง มารยาทและหน้าที่ชาวพุทธ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ไม่ต่ ากว่า ร้อย ละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด 

3) ชิ้นงาน กิจกรรมบทบาทสมมุติการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาพุทธ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด 

4) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการซ่อมเสริม และปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 ห้อง รวมจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 344 คน  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  และผู้เรียนยังมีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs จากการ พัฒนาตนเอง และการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

ลงชื่อ……………………………………………………………… 

 1/ตุลาคม/2564 

( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา อีกครั้ง ดังนี้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………………………………………… 

 ……………./……………/………………

ดาวน์โหลดไฟล์แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4]
1 ความคิดเห็น
นางเสถียร สะดีวงศ์ เมื่อ 27/09/2021 09:55

ขอบคุณที่แบ่งปัน