วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านที่ 3 ส่วนที่1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (60 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง ค่าทีเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปี2563)

ตัวบ่งชี้ 1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน หมายถึง ค่าที ชเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการ เรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ หมายถึง ความก้าวหน้าของการทดสอบในวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน 

2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ สังคม หมายถึง ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กิจกรรม ประจำวัน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและ ตามที่สถานศึกษากำหนด (ปี)

ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

3. ปริมาณและสภาพของงาน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการสอน จำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาที่รับผิดชอบและจำนวนนักเรียน ที่รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 3.2 สภาพของงาน หมายถึง ความรับผิดชอบของผู้สอนที่มีต่อนักเรียน ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม/พัฒนาการตามวัยและสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ พื้นที่ภูเขาหรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดนหรือพื้นที่มีลักษณะพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ว17/2552 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
นางสุภัค เขียวแก้ว เมื่อ 27/09/2021 15:27

ขอบคุณค่ะ