วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างงานวิจัยสมาธิสั้น ปฐมวัย อนุบาล ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

20 ก.ย. 2021
2485

ตัวอย่างงานวิจัยสมาธิสั้น ปฐมวัย อนุบาล ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

นักเรียนวัย 3-5 ปี ต้องมีการพัฒนาการทางด้านอารณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา จากการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมถึงพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนกับพ่อแม่ เด็กกับครู เด็กกับครูพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาตนเองตามลำดับของคุณลักษณะอันพึง ประสงค์อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ (จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) เนื่องจาก เด็กที่มีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่เหมาะสมกับวัยในด้นอารมณ์ จิตใจ สังคม และร่างกาย ไม่เป็นไป ตามศักยภาพของนักเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรม และการทดสอบประเมินผลพัฒนาการในภาค เรียนที่ นักเรียนมีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัย ครูจึงสนใจที่จะทำวิจัย เพื่อพัฒนาการให้ เด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งมี การวาดภาพตาม จินตนาการ การระบายสีภาพ การฉีกปะภาพ และปั้นดินน้ำมัน เพื่อพัฒนาการให้นักเรียนมีศักยภาพ ที่ดีขึ้น

จุดประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กชาย และ ดเด็กหญิงที่มีสมาธิสั้นให้มีการพัฒนาได้เหมาะสมกับวัย
  2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนที่มีสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากแบบบันทึกการพัฒนาสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนภายหลังจากการทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนมีระดับคะแนะสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทำให้   มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ดาวน์โหลดงานวิจัยสมาธิสั้น ปฐมวัย อนุบาล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]